Ta strona używa COOKIES. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie COOKIES zgodnie z preferencjami przeglądarki. Więcej informacji w polityce COOKIES. ZAMKNIJ I NIE POKAZUJ WIĘCEJ

Apollo ALNAC 4G WINTER

195/65 R15 91T

Typ opon

osobowy

Rozmiar

195/65 R15

Sezon

zimowe

Rant ochronny

Indeks nośności

91 (do 615 kg na oponę)

Indeks prędkości

T (do 190 km/h)

Kod towaru

AL19565015TAW4AZ0

Produkt, który wybrałeś jest aktualnie niedostępny. Zadzwoń po więcej informacji.

bezpieczne
zakupy

wysyłka w
24h

14 dni na
zwrot

gwarancja
jakości

oficjalny
dystrybutor

bezpłatna wysyłka

Apollo ALNAC 4G WINTER

Opis produktu
Gwarancja

 ALNAC 4G WINTER

opony zapewnia dobrą elastyczność w różnych zakresach temperaturowych oraz polepsza przyczepność na śniegu, lodzie i błocie pośniegowym.

Gwarancja

1. Firma Apollo Vredestein Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie produktów wyprodukowanych przez producenta, na które została wydana Karta Gwarancyjna, przy używaniu ich zgodnie z przeznaczeniem.
2. Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji użyte jest jedno z poniższych określeń, oznaczają one odpowiednio:
• „Gwarant” – oznacza nabywcę produktu wyprodukowanego przez producenta.
• „Producent”- Apollo Vredestein B.V. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego z siedzibą w Holandii.
• „Produkt” – opony osobowe, dostawcze, do pojazdów typu SUV, rolnicze i przemysłowe.
• „Gwarancja” – oznacza gwarancję jakości Produktu, udzieloną zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Gwarancji przez Gwaranta.
• „Numer DOT” – oznacza datę wyprodukowania produktu przez producenta, umieszczoną trwale na boku opony.
• „Całkowite zużycie produktu” – sytuacja, w której wysokość rzeźby bieżnika jest niższa niż 1,6 mm.
• „Procentowy stopień zużycia produktu” – pozostała głębokość bieżnika w używanej oponie, wyliczona w odniesieniu do głębokości bieżnika nowej opony na podstawie nw. wzoru:


A - stopień zużycia opony (w %)
B – aktualna średnia głębokość bieżnika opony (zmierzona w 3 pkt obwodu opony) (mm)
C – wysokość bieżnika nowej opony (mm)
3. Gwarancją objęte są wyłącznie wady produktu wynikłe podczas jego eksploatacji z przyczyn tkwiących uprzednio w produkcie, obejmujące wady konstrukcyjne, materiałowe i wykonawcze.
4. Gwarant udziela gwarancji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres gwarancyjny, wynoszący 3 (trzy) lata, liczony od daty zakupu produktu lub od momentu osiągnięcia całkowitego zużycia produktu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
5. Gwarancja nie obejmuje wad produktu wynikających z:
• nieprawidłowego transportu, przechowywania niezgodnie ze standardami branży
oponiarskiej i użytkowania produktu, podczas których narażony jest on, w szczególności na odkształcenia, wynikające z nadmiernych nacisków, uderzeń, oddziaływania substancji chemicznych i wysokich temperatur,
• eksploatacji produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i / lub parametrami technicznymi,
nieprawidłowego montażu lub demontażu produktu,
• eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu, powodującego przekroczenie dopuszczalnej nośności produktu, określonej przez producenta i / lub dopuszczalnych nacisków na osi, wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonych przez obowiązujące przepisy,
• niewłaściwego użytkowania i stylu jazdy, w tym w szczególności jazdy z nadmierną prędkością, gwałtownego hamowania lub przyspieszania,
• niewłaściwego stanu technicznego pojazdu,
• nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji produktu w ekstremalnych warunkach drogowych i pogodowych,
• eksploatacji produktu z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym w stosunku do zaleceń producenta pojazdu i / lub producenta,
• wszystkich uszkodzeń mechanicznych, w tym także spowodowanych oddziaływaniem substancji chemicznych,
• użycia w zawodowych sportowych lub innych wydarzeniach mających cechy współzawodnictwa sportowego,
• zdarzeń naturalnych lub spowodowanych innymi okolicznościami, pozostałymi poza kontrolą producenta pojazdu i producenta, w tym w szczególności takich jak: wypadek drogowy, pożar, powódź, itp.
6. Gwarancja nie obejmuje produktów:
• naprawianych, bez względu na sposób naprawy i podmiot, który naprawy dokonał,
• bieżnikowanych, bez względu na technologię, jakość wykonania oraz podmiot odpowiedzialny za ten proces,
• z nieczytelnym, usuniętym lub uszkodzonym numerem DOT,
całkowicie zużytych.
7. Celem skorzystania z gwarancji, Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest dostarczyć produkt do miejsca jego zakupu.
8. Przyjęcie reklamacji następuje poprzez sporządzenie stosownego protokołu.
9. W celu prawidłowego zgłoszenia reklamacji, Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego produktu do podmiotu wskazanego w pkt 7, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty wykrycia wady.
10. Niezgłoszenie reklamacji w terminie podanym w pkt 9 wyłącza odpowiedzialność z tytułu gwarancji.
11. Podstawą skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji jest przedłożenie przez Uprawnionego
z gwarancji ważnej Karty Gwarancyjne, zawierającej datę sprzedaży, dane produktu oraz pieczęć sprzedawcy, wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą VAT). Karta Gwarancyjna bez powyższych danych jest nieważna i nie jest dokumentem upoważniającym do skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji.
12. Gwarant oświadcza, iż reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty dostarczenia reklamowanego produktu do miejsca jego zakupu, przy czym gwarant nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zachowaniu powyższego terminu, wynikające z przyczyn niezależnych od gwaranta, a leżących po stronie Nabywcy i / lub podmiotu przyjmującego reklamację.
13. W przypadku uznania reklamacji na wadę produktu zgłoszoną w okresie obowiązywania gwarancji określonym w pkt 4, Nabywca ma prawo:
• do bezpłatnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli wada produktu ujawni się w okresie pierwszych 12 miesięcy użytkowania produktu,
• do obniżenia kosztu zakupu produktu, jeżeli wada produktu ujawni się w okresie po upływie pierwszych 12 miesięcy użytkowania produktu; koszt zakupu produktu zostanie pomniejszony o kwotę odpowiadającą procentowemu stopniowi zużycia produktu; przez koszt zakupu produktu rozumie się aktualną na dzień obniżenia kosztu zakupu produktu, cenę detaliczną produktu.
14. W przypadku wystawienia przez sprzedawcę na zakupiony produkt faktury VAT, przyjmuje się, że Uprawniony z gwarancji będzie wykorzystywał Produkt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
15. Prawa i obowiązki Stron wynikających z niniejszej gwarancji reguluje wyłącznie treść postanowień ujętych w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji.
16. Udzielenie przez gwaranta gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy, wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Szukasz innych opon samochodowych?

Zobacz naszą bogatą ofertę. Znajdź opony idealnie dopasowane do Twojego samochodu.