Ta strona używa COOKIES. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie COOKIES zgodnie z preferencjami przeglądarki. Więcej informacji w polityce COOKIES. ZAMKNIJ I NIE POKAZUJ WIĘCEJ

OPONA Apollo Alnac 4G Winter

205/55 R16 91T

243.00 ZŁ / SZT.

CENA BRUTTO

Rozmiar 205/55 R16
Marka Apollo
Model Alnac 4G Winter
Sezon zimowe
Typ opony osobowy
Indeks nośności 91 (do 615 kg na oponę)
Indeks prędkości T (do 190 km/h)
Wzmocnienie
Rant ochronny
Produkcja
Homologacja
Dodatkowe informacje
Kod towaru 8714692317682

OFERTA

Rok produkcji
2019/2020
Czas dostawy
1-2 dni
Kraj produkcji
 
Dostępność
średnia ilość na stanie
Kup teraz z dostawą 1-2 dni
243.00 ZŁ/SZT.
Marka Apollo 
To Indonezyjska firma produkująca opony klasy budżetowej, która szybko zyskała popularność wykupując holenderską firmę Vredestein. Świetny stosunek jakości do ceny oraz doskonałe właściwości jezdne to właśnie cechuje markę Apollo.

1. Firma Apollo Vredestein Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie produktów wyprodukowanych przez producenta, na które została wydana Karta Gwarancyjna, przy używaniu ich zgodnie z przeznaczeniem.
2. Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji użyte jest jedno z poniższych określeń, oznaczają one odpowiednio:
• „Gwarant” – oznacza nabywcę produktu wyprodukowanego przez producenta.
• „Producent”- Apollo Vredestein B.V. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego z siedzibą w Holandii.
• „Produkt” – opony osobowe, dostawcze, do pojazdów typu SUV, rolnicze i przemysłowe.
• „Gwarancja” – oznacza gwarancję jakości Produktu, udzieloną zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Gwarancji przez Gwaranta.
• „Numer DOT” – oznacza datę wyprodukowania produktu przez producenta, umieszczoną trwale na boku opony.
• „Całkowite zużycie produktu” – sytuacja, w której wysokość rzeźby bieżnika jest niższa niż 1,6 mm.
• „Procentowy stopień zużycia produktu” – pozostała głębokość bieżnika w używanej oponie, wyliczona w odniesieniu do głębokości bieżnika nowej opony na podstawie nw. wzoru:


A - stopień zużycia opony (w %)
B – aktualna średnia głębokość bieżnika opony (zmierzona w 3 pkt obwodu opony) (mm)
C – wysokość bieżnika nowej opony (mm)
3. Gwarancją objęte są wyłącznie wady produktu wynikłe podczas jego eksploatacji z przyczyn tkwiących uprzednio w produkcie, obejmujące wady konstrukcyjne, materiałowe i wykonawcze.
4. Gwarant udziela gwarancji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres gwarancyjny, wynoszący 3 (trzy) lata, liczony od daty zakupu produktu lub od momentu osiągnięcia całkowitego zużycia produktu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
5. Gwarancja nie obejmuje wad produktu wynikających z:
• nieprawidłowego transportu, przechowywania niezgodnie ze standardami branży
oponiarskiej i użytkowania produktu, podczas których narażony jest on, w szczególności na odkształcenia, wynikające z nadmiernych nacisków, uderzeń, oddziaływania substancji chemicznych i wysokich temperatur,
• eksploatacji produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i / lub parametrami technicznymi,
nieprawidłowego montażu lub demontażu produktu,
• eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu, powodującego przekroczenie dopuszczalnej nośności produktu, określonej przez producenta i / lub dopuszczalnych nacisków na osi, wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonych przez obowiązujące przepisy,
• niewłaściwego użytkowania i stylu jazdy, w tym w szczególności jazdy z nadmierną prędkością, gwałtownego hamowania lub przyspieszania,
• niewłaściwego stanu technicznego pojazdu,
• nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji produktu w ekstremalnych warunkach drogowych i pogodowych,
• eksploatacji produktu z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym w stosunku do zaleceń producenta pojazdu i / lub producenta,
• wszystkich uszkodzeń mechanicznych, w tym także spowodowanych oddziaływaniem substancji chemicznych,
• użycia w zawodowych sportowych lub innych wydarzeniach mających cechy współzawodnictwa sportowego,
• zdarzeń naturalnych lub spowodowanych innymi okolicznościami, pozostałymi poza kontrolą producenta pojazdu i producenta, w tym w szczególności takich jak: wypadek drogowy, pożar, powódź, itp.
6. Gwarancja nie obejmuje produktów:
• naprawianych, bez względu na sposób naprawy i podmiot, który naprawy dokonał,
• bieżnikowanych, bez względu na technologię, jakość wykonania oraz podmiot odpowiedzialny za ten proces,
• z nieczytelnym, usuniętym lub uszkodzonym numerem DOT,
całkowicie zużytych.
7. Celem skorzystania z gwarancji, Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest dostarczyć produkt do miejsca jego zakupu.
8. Przyjęcie reklamacji następuje poprzez sporządzenie stosownego protokołu.
9. W celu prawidłowego zgłoszenia reklamacji, Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego produktu do podmiotu wskazanego w pkt 7, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty wykrycia wady.
10. Niezgłoszenie reklamacji w terminie podanym w pkt 9 wyłącza odpowiedzialność z tytułu gwarancji.
11. Podstawą skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji jest przedłożenie przez Uprawnionego
z gwarancji ważnej Karty Gwarancyjne, zawierającej datę sprzedaży, dane produktu oraz pieczęć sprzedawcy, wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą VAT). Karta Gwarancyjna bez powyższych danych jest nieważna i nie jest dokumentem upoważniającym do skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji.
12. Gwarant oświadcza, iż reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty dostarczenia reklamowanego produktu do miejsca jego zakupu, przy czym gwarant nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zachowaniu powyższego terminu, wynikające z przyczyn niezależnych od gwaranta, a leżących po stronie Nabywcy i / lub podmiotu przyjmującego reklamację.
13. W przypadku uznania reklamacji na wadę produktu zgłoszoną w okresie obowiązywania gwarancji określonym w pkt 4, Nabywca ma prawo:
• do bezpłatnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli wada produktu ujawni się w okresie pierwszych 12 miesięcy użytkowania produktu,
• do obniżenia kosztu zakupu produktu, jeżeli wada produktu ujawni się w okresie po upływie pierwszych 12 miesięcy użytkowania produktu; koszt zakupu produktu zostanie pomniejszony o kwotę odpowiadającą procentowemu stopniowi zużycia produktu; przez koszt zakupu produktu rozumie się aktualną na dzień obniżenia kosztu zakupu produktu, cenę detaliczną produktu.
14. W przypadku wystawienia przez sprzedawcę na zakupiony produkt faktury VAT, przyjmuje się, że Uprawniony z gwarancji będzie wykorzystywał Produkt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
15. Prawa i obowiązki Stron wynikających z niniejszej gwarancji reguluje wyłącznie treść postanowień ujętych w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji.
16. Udzielenie przez gwaranta gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy, wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Pole nieobowiązkowe

Dystrybutor marek

© Copyright 2020 by oponyprofi.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
sklep@oponyprofi.pl | Infolinia: +48 532 728 159
Wykonanie systemu eCommerce: dP Internet