Ta strona używa COOKIES. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie COOKIES zgodnie z preferencjami przeglądarki. Więcej informacji w polityce COOKIES. ZAMKNIJ I NIE POKAZUJ WIĘCEJ

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu

Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu, składania i realizacji zamówień, zapłaty ceny sprzedaży oraz przysługujących klientom uprawnień w zakresie anulowania, zmiany oraz odstąpienia od złożonych zamówień, jak i uprawnień w zakresie składania reklamacji.

Definicje

1. W niniejszym Regulaminie, używany zwrot „Sklep” odnosi się do OPONYPROFI.PL, sklepu internetowego prowadzonego przez:

Michalski Car Service Kamil Michalski

ul. 3-go Maja 159/161

41-500 Chorzów

2. Regulamin podzielono na wewnętrzne jednostki redakcyjne. Niezależnie od zastosowanego podziału, Regulamin stanowi kompleksową całość, a żadna z jego części nie powinna być interpretowana w oderwaniu od pozostałych

Informacje ogólne

3. Zamówienia w Sklepie można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę. Dla złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie (i) komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z dowolnej przeglądarki internetowej oraz posiadającego taką przeglądarkę, (ii) dostępu do Internetu oraz (iii) aktywnego konto e-mail.

4. Zamówienia można składać bez konieczności zakładania stałego konta lub jakiejkolwiek rejestracji. Dla jego złożenia konieczne jest jednak podanie określonych w Regulaminie informacji, które szczegółowo opisane zostały w punkcie 6.5. Regulaminu.

Składanie zamówień

5. Aby złożyć zamówienie w Sklepie konieczne jest:

Dodanie rzeczy do koszyka

6.1. Zamówienie składa się poprzez wybór danego produktu, który chce się nabyć, za pomocą kliknięcia w przycisk "Kup" znajdujący się przy zdjęciu poglądowym i danych technicznych produktu, przy jednoczesnym określeniu ilości. Wszystkie ceny podawane są w walucie złoty polski (PLN) oraz w kwocie brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT. Do tych kwot nie są wliczane koszty dostawy, które podawane są osobno przy wyborze metody dostawy oraz w podsumowaniu.

6.2. Informacje zawarte na Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Zamawiający zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości
e-mail na adres podany w formularzu składania zamówienia. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, zamawiający zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.

Wybranie metody dostawy

6.3. Wyboru metody dostawy dokonuje się w zakładce „Koszyk”. Sklep umożliwia wybór pomiędzy kilkoma sposobami dostawy. Niektóre metody dostawy mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami. Kwota wynikająca z wybranej formy przesyłki powiększać będzie wartość zamówienia. Sklep podaje w zakładce „Koszyk” łączną kwotę zamówienia, tj. kwotę uwzgledniającą koszt dostawy.

Wybranie metody płatności

6.4. Wyboru metody płatności dokonuje się w zakładce „Koszyk”. Sklep umożliwia wybór pomiędzy kilkoma sposobami płatności. Niektóre z metod mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami. Kwota wynikająca z wybranej formy płatności powiększać będzie wartość zamówienia. Sklep podaje w zakładce „Koszyk” łączną kwotę zamówienia, tj. kwotę uwzgledniającą koszt związane z określoną formą płatności.

Podać dane umożliwiające wysyłkę

6.5. Realizacja zamówienia możliwa jest wyłącznie po podaniu w Sklepie danych obejmujących:

a. imię;

b. nazwisko;

c. adres email;

d. adres korespondencyjny, w tym miejscowość oraz kod pocztowy;

e. numer telefonu.

Dane podane w Sklepie muszą być prawdziwe. Na wskazany w części „Dane do wysyłki” adres zostanie wysłane zamówienie, zaś na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia do realizacji. W przypadku stwierdzenia przez Sklep nieprawdziwości podanych danych Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

6.6. Przed zaakceptowaniem zamówienia konieczne jest potwierdzenie dotyczące zapoznania się z Regulaminem oraz z Polityką Prywatności. Kwestie związane z przekazywaniem danych osobowych reguluje Polityka Prywatności, z którą zapoznać się można w zakładce „Polityka prywatności”.

6.7. Ostatnim etapem składania zamówienia jest kliknięcie „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, tj. wprowadzenie wypełnionego formularza do środków komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Sklep mógł się z nim zapoznać.

Potwierdzić zakup

6.8. Po kliknięciu „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Sklep niezwłocznie:

a. przy zaznaczeniu płatności przelewem automatycznym: przekieruje do witryny zewnętrznej operatora płatności. Następnie, po otrzymaniu wpłaty, Sklep mailowo potwierdzi przyjęcie oferty; albo

b. przy znaczeniu płatności przelewem: wiadomością email prześle dane niezbędne do wykonania przelewu manualnego. Następnie, po otrzymaniu wpłaty, Sklep mailowo potwierdzi przyjęcie oferty; albo

c. przy zaznaczeniu płatności pobraniowej: przyjmie zamówienie do realizacji.

6.9. Dokonywanie zakupów w Sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesłanie potwierdzenia zawarcia umowy oraz Regulaminy w formie pliku PDF, co wypełnia formę utrwalenia umowy i Regulaminu. Potwierdzenie zostanie załączone do maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Wraz z potwierdzeniem Sklep załącza formularz odstąpienia od umowy.

Zawarcie umowy

6.10. Do zawarcia umowy ze Sklepem dochodzi w chwili otrzymania od Sklepu maila z potwierdzeniem zawarcia umowy w formie pliku PDF.

Realizacja zamówień

6. Sklep, przy każdym produkcie w polu obok zdjęcia produktu, podaje orientacyjną ilość produktu (np. średnia ilość na stanie). W polu „Czas dostawy” znajduje się informacja o czasie, który potrzebny jest na skompletowanie zamówienia na dany produkt, a następnie przekazania go do wysyłki. Czas w jakim Sklep wyśle do zamawiającego zamówienie nie jest równoznaczny z czasem jego dostawy poprzez firmę przewozową.

7. W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się pozycje, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wtedy zamówienie jest realizowane tak jak pozycja, na którą trzeba czekać najdłużej. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie przez Sklep, zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem przyczyn opóźnienia oraz wskazaniem propozycji nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż trzydzieści (30) dni od dnia otrzymania zamówienia. W przypadku opóźnienia zamawiający może zrezygnować z zamówienia. W takim przypadku zasady zwrotu płatności są tożsame jak przy odstąpieniu od umowy.

8. Zamówienia realizowane są od chwili zawarcia umowy.

Modyfikacja zamówień

9. Zamówienia mogą być modyfikowane w każdym czasie, od chwili jego złożenia do chwili wysyłki przez Sklep.

10. Modyfikacji zamówienia można dokonać poprzez kontakt ze Sklepem – telefonicznym bądź mailowym. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce "Kontakt".

11. Modyfikacja zamówienia dotyczyć może wszystkich jego elementów, w tym modyfikować można ilość zamówionych pozycji rezygnując z niektórych z nich. W takim przypadku zasady zwrotu płatności są tożsame jak przy odstąpieniu od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy

12. Zamawiający będący konsumentem może, w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania zamówienia, odstąpić od umowy. Takie odstąpienie nastąpić może bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy zamawiający wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez zamawiającego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sklep). Dotyczy to w szczególności kosztów przesyłki zwrotnej produktu do Sklepu, którą zamawiający ponosi samodzielnie i w całości.

13. W przypadku realizacji zamówienia osobno, partiami lub w częściach odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie czternastu (14) dni od dnia odebrania ostatniej z rzeczy, partii lub części.

14. Do zachowania określonego powyżej terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku zachowania terminu umowa uważana jest za niezawartą.

15. W celu odstąpienia od umowy należy złożyć, na piśmie lub mailowo, oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia. Zwrotu zamówienia należy dokonać poprzez jego przesłanie, w stanie kompletnym, posiadającym metki (jeśli posiadały oryginalne) oraz bez śladów używania ponad ślady wynikające z użytkowania niezbędnego dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności zamówienia. Zwrotu zamówienia należy dokonać na adres:

Michalski Car Service

Kamil Michalski

41-500 Chorzów

Ul. 3-Go Maja 159-161

z dopiskiem "zwrot"

Odstąpienia od umowy dokonać można przy wykorzystania formularza, który wysyłany jest razem z potwierdzeniem zawarcia umowy (punkt 6.10. Regulaminu).

16. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sklep prześle potwierdzenie jego otrzymania, przy czym potwierdzenie to zostanie skierowane pisemnie lub mailowo (na adres podany przy składaniu zamówienia), w zależności od wskazania zamawiającego (patrz: Załącznik nr 1).

17. Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania zwracanego produktu lub potwierdzenia nadania produktu (którekolwiek nastąpi wcześniej), zwróci wszystkie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem punktu 15 Regulaminu. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyto przy składaniu zamówienia, chyba że zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

Reklamacje

18. W przypadku stwierdzenia, że otrzymane zamówienie (a) jest niezgodne z zamówieniem złożonym, (b) obarczone jest wadami produkcyjnymi (fabrycznymi) lub (c) jest uszkodzone w skutek niewłaściwego transportu, zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.

19. Reklamacje składać należy w formie pisemnej, wskazując zakres reklamacji, przy jednoczesnym odesłaniu (przesyłką poleconą, nie za pobraniem) wadliwego zamówienia wraz z dowodem zakupu na adres:

Michalski Car Service

Kamil Michalski

41-500 Chorzów

ul. 3-Go Maja 159-161

z dopiskiem "reklamacja"

20. Reklamacje rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż trzydzieści (30) dni od dnia ich otrzymania.

21. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wymieni zamówienie lub jego część na nową i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i zamawiający takiej naprawy zażąda. W przypadku, gdy wymiana ani naprawa nie będzie możliwa Sklep zwróci pełną należność za zakupione zamówienie, wraz z kosztami wysyłki reklamacyjnej, w terminie czternastu (14) dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

22. Na wyraźne życzenie zamawiający może zatrzymać reklamowane zamówienie oraz zażądać obniżenia ceny sprzedaży, stosownie do rodzaju oraz zakresu uszkodzenia zamówienia.

23. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, Sklep zwróci przesłane uprzednio zamówienie oraz obciąży zamawiającego kosztami przesyłki zwrotnej.

Pozasądowe metody rozwiazywania sporów

24. Konsumenci mogą korzystać z pozasądowych metod rozwiazywania sporów, w szczególnością w ramach platformy http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2019 roku


ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Formularz Odstąpienia od umowy

Adresat

Michalski Car Service Kamil Michalski

ul. 3-go Maja 159/161

41-500 Chorzów

Ja/My(*)

imię i nazwisko

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy(*):

o świadczenie następującej rzeczy (**)

nazwa rzeczy

Data zawarcia umowy/odbioru (*)

data zawarcia umowy lub odbioru towaru

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

imię i nazwisko

Adres konsumenta(-ów)

ulica i numer domu

kod pocztowy i miasto

Data

data podpisania

Podpis

podpis należy złożyć tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

(*) Niepotrzebne skreślić.

(**) Należy wpisać nazwę rzeczy lub usługi, którą realizował sklep


ZAŁĄCZNIK NR 2 – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie czternastu (14) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu (14) dni od dnia, w którym wszedłeś/weszłaś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy. Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Tobie prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas, tj.:

Michalski Car Service Kamil Michalski

ul. 3-go Maja 159/161

41-500 Chorzów

o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub wiadomością e-mail).

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Tobie wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia produktów do Ciebie (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż czternaście (14) dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście (14) dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani przez Ciebie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz produkt przed upływem terminu czternastu (14) dni.

Będziesz musiał/a ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.